Κανονισμοί

Κανονισμοί

Σχετικά Έγγραφα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (902.4 Kb)

Στις 18 Ιουνίου του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησαν τον Κανονισμό (EC) no 544/2009 για τη περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της κοινότητας αναφορικά με την ρύθμιση για τα τέλη της διεθνούς περιαγωγής τροποποιώντας τον προηγούμενο Κανονισμό 717/2007EC.

Κανονισμός (EC) no 717/2007 για τη περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της κοινότητας (84.9 Kb)

Στις 27 Ιουνίου του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησαν τον Κανονισμό (EC) no 717/2007 για τη περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της κοινότητας αναφορικά με την ρύθμιση για τα τέλη της διεθνούς περιαγωγής τροποποιώντας τη Σύσταση 2002/21/EC.

Εγγραφή στο 2 - Κανονισμοί