Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σχετικά Έγγραφα

Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι, του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π.849/2004), Διάταγμα Κ.Δ.Π.448/2006 (54.5 Kb)

Με το παρόν τροποποιητικό Διάταγμα αντικαταστάθηκε ο πίνακας του Παραρτήματος Ι με σκοπό τη μείωση του ποσοστού επί του συνόλου των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων βάσει του οποίου οι αδειοδοτημένοι οργανισμοί καλούνται να υπολογίσουν το οφειλόμενο ετήσιο διοικητικό τέλος.

Εγγραφή στο 3 - Νομοθεσία