Όροι Υποβολής

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πριν την υποβολή καταγγελίας/παραπόνου στο ΓΕΡΗΕΤ, οι καταναλωτές οφείλουν να υποβάλλουν κάθε καταγγελία/παράπονο πρώτα στον παροχέα με τον οποίο έχουν διαφορά ο οποίος υποχρεούται να παρέχει εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο υποβολής και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης της καταγγελίας/παραπόνου. Εάν ο καταναλωτής εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος, δύναται να υποβάλει γραπτώς την καταγγελία/παράπόνο του στο ΓΕΡΗΕΤ συμπληρώνοντας κατάλληλα το έντυπο παραπόνου/καταγγελίας το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ocecpr.org.cy/el/content-menu/4-parapona/2-ilektroniki-ypovoli-paraponoy.

Το ΓΕΡΗΕΤ χειρίζεται καθηκόντως παράπονα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομείων. Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος, τα στελέχη του Γραφείου, καθώς και το ίδιο το Γραφείο ως νομική προσωπικότητα, δεν φέρουν οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ή ηθική απώλεια είναι δυνατό να προκύψει κατά ή μετά τη διαχείριση παραπόνου. Για την απαίτηση αποκατάστασης οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης (υλικής ή ηθικής) από τους παροχείς, οι καταναλωτές οφείλουν να απευθύνονται στα αρμόδια δικαστήρια.