ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

επί της Μελέτης του ενδεχόμενου επιβολής υποχρέωσης πρόσβασης στο Κυπριακό Ταχυδρομείο σύμφωνα με το άρθρο 126Α του Νόμου 112(Ι)/2004
για τη συλλογή στοιχείων από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.